Wordless Wednesday- rose Nostalgia

by Wendy Syddall